Oferta usług prawnych

I. Prawo Cywilne

 1. Sprawy spadkowe (testament, nabycie spadku, dział spadku)
 2. Zniesienie współwłasności, podział nieruchomości,
 3. Reprezentacja przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 4. Windykacja należności na etapie przedsądowym i w postępowaniu przed sądem,
 5. Polisolokaty,
 6. Kredyty frankowe.

II. Prawo Odszkodowań

 1. kompleksowa obsługa postępowań odszko-dowawczych,
 2. szkody osobowe (zadośćuczynienie za do-znaną krzywdę związana z obrażeniami ciała, zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliż-szej,
 3. szkody zagraniczne (Państwa Unii Europej-skiej)
 4. szkody rzeczowe (uszkodzenie pojazdów etc.)
 5. szkody majątkowe (w nieruchomości, gospo-darstwie rolnym, przedsiębiorstwie),
 6. błędy medyczne,
 7. odszkodowanie za odwołany lot,
 8. obsługa likwidacji szkód firm posiadających floty pojazdów,

III. Sprawy Gospodarcze

 1. Kompleksowa obsługa podmiotów gospodar-czych, również na zasadzie ABONAMENTÓW,
 2. Doradztwo w zakresie formy prowadzenia działalności (spółki prawa handlowego)
 3. Przygotowanie umów spółek oraz rejestro-wanie spółek prawa handlowego w Sądzie
 4. Rejestracja spółek w przyspieszonym trybie elektronicznym w 24 h
 5. Przekształcenie działalności gospodarczej oraz spółki cywilnej w spółkę prawa handlo-wego,
 6. Ochrona przed roszczeniami innych podmio-tów (ocena ryzyka, reprezentacja w postępo-waniu przedsądowym i sądowym)
 7. Windykacja przedsądowa oraz w postępowa-niu sądowym zwykłym i elektronicznym,
 8. Przygotowywanie umów, wzorów dokumen-tów oraz analiza umów i dokumentów pod kątem ryzyka dla klienta i zabezpieczenia jego interesów,
 9. Przygotowywanie opinii prawnych,
 10. Obsługa procesu budowlanego,
 11. Prawo zamówień publicznych,
 12. Prawo konkurencji

IV. Sprawy Karne

 1. obrona w postępowaniu karnym - przygotowaw-czym i przed sądem(sprawy kryminalne, gospodarcze, narkotyki, Vat, wypadki komunikacyjne, błędy medyczne),
 2. reprezentowanie stron działających w charakterze oskarżyciela posiłkowego,
 3. przygotowywanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,

V. Prawo Rodzinne

 1. reprezentacja w sprawach rozwodowych, w tym o podział majątku,
 2. reprezentacja przed sądem rodzinnym,
 3. reprezentacja w sprawach dot. małoletnich - prze-kroczenia zwykłego zarządu

Oferta dokumenty

Obsługa prawna kredytów "Frankowych"

Nasi pełnomocnicy mogą pomóc osobom posiadającym kredyt frankowy.Dotychczasowe orzecznictwo sądów w sprawach kredytów frankowych nie dawało gwarancji jednej linii orzeczniczej, a tym samym wiązało się ze znacznym ryzykiem procesowym (...)

Obsługa Prawna Kredytów "Frankowych" (pdf)

Zakładanie spółki jawnej

Spółka jawna jest spółką, którą stosunkowo łatwo zawiązać i w zasadzie w prosty sposób.Należy jednak pamiętać o odpowiedzialności subsydiarnej wspólników spółki jawnej (...)

Zakładanie spółki jawnej (pdf)

Zakładanie spółki z o. o.

Spółka z o.o. jest najczęściej wybieraną formą prawną i najpopularniejszym rodzajem spółki, dlaczego? Z kilkupowodów, lecz przede wszystkim dlatego, że jej charakte (...)

Zakładanie spółki z o. o. (pdf)

Likwidacja spółki jawnej

Co należy zrobić w przypadku, kiedy chcemy zakończyć działalność naszej spółki jawnej? Na początku przypomnijmy w jakich przypadkach i jakie są przyczyny rozwiązania (...)

Likwidacja spółki jawnej (pdf)

Rozwiązanie spółki jawnej bez jej likwidacji

Na początku przypomnijmy w jakich przypadkach i jakie są przyczyny rozwiązania naszej spółki jawnej. W tym celu zajrzyjmy do kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z regulacją (...)

Rozwiazanie (pdf)

Likwidacja spółki z o. o.

Przeprowadzenie likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest o wiele trudniejsze, niż jej założenie, asamo postępowanie trwa o wiele dłużej (...)

Likwidacja spółki z o. o. (pdf)